Dernek Tüzüğü

 

BURSA SİVİL TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ   BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- DERNEĞİN ADI

Derneğin adı; Bursa Sivil Toplum Derneği' dir. Kısa adı, BURSA SİVİLAY'dır.

MADDE 2- MERKEZİ

BURSA SİVlLAY'ın Merkezi Bursa'dadır. Şubesi yoktur.

MADDE 3-DERNEĞİN KURUCULARI

BURSA SİVİLAY DERNEĞİ;

 

 

Adı Soyadı

Mesleği

İkametgah

Tabiyeti

1

Adnan Altınlı

Serbest Meslek

Bursa

T.C.

2

Adnan Oya

Diş Hekimi

Bursa

T.C.

3

Ahmet Erdönmez

Sanayici

Bursa

T.C.

4

Ali ihsan Tosun

Avukat

Bursa

T.C.

5

Alpay Şar

Yönetici

Bursa

T.C.

6

Asude Şenol

Avukat

Bursa

T.C.

7

Aybar Uluca

Yönetici

Bursa

T.C.

8

Aydın Çoközler

işadamı

Bursa

T.C.

9

Ayhan Kızıl

Doktor

Bursa

T.C.

10

Binay Kazan

Sanayici-Gazeteci

Bursa

T.C.

11

Celil ince

Gazeteci

Bursa

T.C.

12

Cemal Vardar

işadamı

Bursa

T.C.

13

Ceyhun Irgil

Doktor

Bursa

T.C.

14

Ekrem Barışık

Emekli Albay

Bursa

T.C.

15

Erdem Saker

inşaat  Yüksek Mühendisi

Bursa

T.C.

16

Esma Süyen

İş Kadını

Bursa

T.C.

17

Fahri Esgin

Turizmci

Bursa

T.C.

18

Fatma Küçüker

Işkadını

Bursa

T.C.

19

Gürhan Akdoğan

Makine Mühendisi

Bursa

T.C.

20

Hasan Batmaz

Öğretim Üyesi

Bursa

T.C.

21

Hayri Özalpay

işletmeci

Bursa

T.C.

22

Korhan Durusoy

Mimar -Müteahhit

Bursa

T.C.

23

İdris Sevinç

Tekstilci        

Bursa

T.C.

24

İsmail Doğan

öğretim Üyesi

Bursa

T.C.

25

İsmail Gürdere

Sanayici

Bursa

T.C.

26

ismail Kemankaş

Gazeteci

Bursa

T.C.

27

ismet Tavgaç

Emekli Albay

Bursa

T.C.

28

Mehmet Gülez

Lojistik

Bursa

T.C.

29

Murat Gülez

işadamı

Bursa

T.C.

30

Murat Taydaş

Gazeteci

Bursa

T.C.

31

Mustafa Eroğlu

Mimar

Bursa

T.C.

32

Müfit Parlak

Öğretim Üyesi

Bursa

T.C.

33

NedretBayramoğlu

inşaat Mühendisi

Bursa

T.C.

34

Neşe Kocaer

Doktor

Bursa

T.C.

35

Nihat Sapan

Doktor

Bursa

T.C.

36       

Nilgün Berk

Avukat

Bursa

T.C.

37

Nilgün Yüksel

Satış Müdürü

Bursa

T.C.

38

Okan Aras

Yönetici

Bursa

T.C.

39

Osman Canik

işadamı

Bursa

T.C.

40

Semih Çıngıloğlu

Yönetici

Bursa

T.C.

41

Sena Kaleli

işletmeci

Bursa

T.C.

42

Sinan Berent

Reklamcı

Bursa

T.C.

43

Suat Paçacı

Gazeteci

Bursa

T.C.

44

SüleymanÇiftpınar

Tekstilci

Bursa

T.C.

45

Şaban Kurt

Tekstilci

Bursa

T.C.

46

Şeniz(Keskin)Uluköklü

Avukat

Bursa

T.C.

47

Şükrü Erdem

Yönetici

Bursa

T.C.

48

Tolga Kayaer

Denetçi

Bursa

T.C.

49

Veysel Celal Beysel

işadamı

Bursa

T.C.

50

Yılmaz Musa Akkılıç

Gazeteci

Bursa

T.C,

51

YunusEgemenoğlu

Avukat

Bursa

T.C.

52

İbrahim Yazıcı

işadamı

Bursa

T.C.

53

Zekai Gümüşdiş

Emekli Vali

Bursa

T.C.

Tarafından kurulmuştur.

 

MADDE 4- AMAÇ

BURSA SİVİLAY Derneği'nin Organlarındaki bütün görevler parasızdır. BURSA

SİVİLAY Derneği' nin amaçları aşağıdaki gibidir;

4.1 BURSA SİVlLAY Derneği, "BURSACİLIK" felsefesinden hareketle, Bursalılar ve BURSA' yi sevenler arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, sosyal alanda kaynaşmış bir il olmak, Bursa' lı kültür ve ideali yaşatmak ve geliştirmek ve Bursa Toplumu'nun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek,

4.2BURSALILIK ve BURSACİLIK sevgisini yaymak, genişletmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, Boş zamanları değerlendirmek üzere üyeleri bedeni ve ruhi çalışmalara sevk etmek ve bunlar için gerekli tesislere yardım etmek,

                  4.3 Bursalılar arasında maddi ve manevi dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,

4.4Öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin ilk,

orta veya yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı olmak,    burs vermek, burs verecek kaynaklar bulmak,

4.5Yasalarda mevcut izinler alınarak; Bursa ilinde okul açmak, derslikler, laboratuar kurmak, kütüphane açmak, etüd salonları kurmak, Bursa' daki okullara, derneklere, kurumlara yardımda bulunmak, Talebe yurtları, konuk ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak,

4.6 Bursa ilinde bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, ayrıca Bursalıların birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek,

4.7Bursa tarihi ile ilgili araştırmalar yapıp Bursa' nın geleceği ile ilgili projeler üretmek, kent müzesine ve kütüphanesine yardım etmek, bağışta bulunmak,

4.8 Bursalılar arasında iletişimi sağlamak ve Türk kültürüne hizmet etmek üzere kitap, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ayrıca ülkeye ve Bursalılara yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak,

4.9 Maddi imkanlardan yoksun üyelere ve Bursalılara, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardımcı olmak ve bu amaçla kurulan diğer Vakıf, Sandık ve Kuruluşlara katkıda bulunmak,

4.10Bursa ilini, kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ye bu amaçla kurulan diğerBursalı kuruluşlara yardımcı olmak, Ulusal ve uluslararası konularda Bursa'da kamuoyu oluşturmak

4.11  Bursa ilinde   kurulmuş yurt içi- yurt dışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki
sağlamak,  karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek vekuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak,

4.12  Yaşadığımız kent Bursa için üretmek ve bu işi gönüllü biçimde yapmak,
üyelerin, sadece Bursalı değil, Bursacı olmasına önem vermek, Bursa için alan
değil,  verenlerin  buluştuğu bir dernek olmak,  gönüllülük ortak paydasında
birleşenleri bir araya getirmek, geçmişe saygılı, günümüzde etkili insanların
oluşturduğu ve zordakine destek veren bir dernek olmak,

4.13  Yaratıcı ve üreten kişileri bir araya getirmek ve birikimlerini kent yönetimlerine
aktarmak, kollektif aklı devreye sokan ve bunu somutlaştıran bir dernek olmak,

4.14  Bursa ilindeki her türlü amatör ve profesyonel spor kulüplerine destek olmak,
kalkındırmak,   başarılı   sporcu  adayları   yetişmesine  destek  vermek,   onları
eğitmek,

4.15  Bursa' nın yaşanabilir kent ve kentlilik bilinciyle gelişmesine çalışmak, bu
konularda gerekli uyarı, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını yapmak.

4.16  BURSA SİVİLAY, Dernek amaçlarına ulaşabilmek için; her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek, suretiyle faaliyette bulunur.

 

MADDE 5- ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

BURSA SİVİLAY Derneği,   amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda çalışma yapar.

5.1  Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenler.
Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma inceleme çalışma

yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi düzenleyebilir, reklam alabilir,

5.2  Kültürel, sportif, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapar
ve yaptırır.  Eğitim semineri,  konferans, temsil festival,  fuar ve diğer gösteriler
düzenleyebilir. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma düzenleyebilir,

5.3Yardım  amacıyla piyango, balo v.s sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Yardım

Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak

yardım ve bağış alabilir ve bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burslar

verebilir,

5.4BURSA SlVİLAY' ın amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli   taşınır ve taşınmaz
mallar için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip
olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları,  kamp ve konaklama
tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek    ve
yapmak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir
getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle yada bedeli karşılığı
yada bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak,

5.5.   Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler, vakıflar kurabilir. Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir. Dernekler
Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda
amaçlı tüzel kişilere üye olabilir,

5.6.   iktisadi işletmeler ve kurulacak veya katılınacak şirketler, söz konusu amaçların
gerçekleştirilebilmesi  için  derneğin  adını  taşıyan  tekstil   ürünleri,  şahsi  eşyalar,
kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir ve
satabilir,

5.7.      Amacına  ulaşmak için yurtiçinde yada yurtdışında ticari şirketler, yatırım
ortaklıkları   ve  vakıflar kurmak, veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve
vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları kurmak, şube açmak, kurulu
ve kurulacak olanlara katılmak, federasyon, konfederasyon kurmak veya bunlara
katılmak, uluslararası etkinlikte bulunmak, yurt dışındaki dernek, şirket ve kuruluşlara
üye olmak, üyelikten ayrılmak. Derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile
bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, BURSA SİVİLAY'ın adı, logosu,
önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve marka ile ad kullanım hakkı
sözleşmeleri yapmak,

5.8.     Üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik derneğin   etkinlikleri ve   eğitici,
aydınlatıcı süreli ya da süresiz yayınlar yapmak, bu amaç ve gelir getirmek için
yarışmalar, gösteriler, konferanslar, seminerler, açık oturumlar, kurslar düzenlemek
yada katılmak.

5.9Amaçlara ulaşabilmek amacı  ile; süreli ve süresiz yayınlar yapabilir, yerel, ulusal

ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer alabilir, bunlara reklam
verebilir, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği önüne hizmetleri kullanabilir, görsel,
işitsel ve yazılı basın alanında faaliyet gösteren bir şirket kurabilir, görsel, işitsel ve

yazılı basın alanında faaliyet gösteren bir şirkete ortak olabilir, görsel, işitsel ve yazılı

basın alanında faaliyet gösteren bir şirket satın alabilir.

MADDE 6- ÜYELİK

BURSA SİVİLAY 'in asıl ve onur üyesi olmak üzere iki tür üyesi vardır.

6.1.-Asıl Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

.

6.2.-Onur Üyeliği

BURSA SİVİLAY 'a büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş

veya dokunacak olan kişilere Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi ile onur üyeliği verilir. Bu kişiler Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerde söz hakkı kullanarak, katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme ile oy haklan yoktur.

6.3.-Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti

6.3.1.- Gerçek kişilerin BURSA SİVİLAY üye Giriş Ödentisi; 60.TL tutarındadır.
6.3.2.- Üyelerin ödeyeceği Yıllık Ödenti; 36.TL tutarındadır.

6.3.3.- Üye giriş ödentisi ile yıllık ödenti miktarlarıGenel Kurul' da yeniden belirlenir.

     6.4 Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

         Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyelikten Çıkarılma

         -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-üyelik aidatını yıl içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM: BURSA SİVİLAY DERNEĞİ'NİN ORGANLARI

MADDE 7. - BURSA SİVİLAY' İN ORGANLARI

Bursa Sivilay Derneğinin  organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         7.1. Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1- Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ŞUBAT ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

          

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek pan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin pan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması pan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve pan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.     Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

         Madde 7.2.Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

         -Yönetim kurulu, 15 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

         6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

         8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

         10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak

 

         Madde 7.3 - Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 8.-Derneğin Gelir Kaynakları

         Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye giriş ve yıllık Aidatı

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

         Madde 9-Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 10. Bildirim Yükümlülüğü           

-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine get

fatura öde kredi kartı ile fatura ödeme fatura ödeme tl yükle kredi kartı ile tl yükle tl yükleme kredi karti borcunu sorgulama kredi karti borç sorgula